ประวัติผู้ประเมิน
ค้นหาข้อมูลประวัติ
ข้อมูลการประเมิน
คู่มือการใช้งาน
คำแนะนำ
ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา มจพ.
MA&QA Information System
สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา
สมศ.
ก.พ.ร.
ผู้เยี่ยมชม # 51618

ข้อมูลประวัติผู้ประเมิน

แสดงรายการทั้งหมด 

...ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน: -
ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน
ตำแหน่ง
ตำแหน่งบริหาร
E-mail
 
นางกนกภัทร คูพิพัฒน์ไพศาล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ - ttj@kmutnb.ac.th ข้อมูลการประเมิน
นางกรองแก้ว หวังนิเวศน์กุล คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - kws@kmutnb.ac.th ข้อมูลการประเมิน
นางสาวกฤดาภัทร สีหารี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและประกันคุณภาพ gridaphats@kmutnb.ac.th ข้อมูลการประเมิน
นางสาวกฤตยา ทองผาสุข คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาจารย์ - grityat@kmutnb.ac.th ข้อมูลการประเมิน
นายกฤษฎากร บุดดาจันทร์ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม อาจารย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ khridsadakhon.b@fitm.kmutnb.ac.th ข้อมูลการประเมิน
นางกองเพ็ชร์ สุนทรภักดิ์ สำนักงานอธิการบดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ หัวหน้างานสภาคณาจารย์ กองกลาง kpsp@kmutnb.ac.th/kong_petch@hotmail.com ข้อมูลการประเมิน
นางสาวกาญจนา วิริยะพันธ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ - nong_pek@hotmail.com ข้อมูลการประเมิน
นางกุศลิน บัวแก้ว คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ บุคลากร ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสำนักงานคณบดี kbk@kmutnb.ac.th ข้อมูลการประเมิน
นายเกียรติศักดิ์ โยชะนัง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ รองหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายบริหารพัสดุ kiattisaky@kmutnb.ac.th ข้อมูลการประเมิน
นางขวัญชนก แพงตุ้ย สำนักงานอธิการบดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ - kkj@kmutnb.ac.th ข้อมูลการประเมิน
นางสาวคันธรส แสนวงศ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล krw@kmutnb.ac.th ข้อมูลการประเมิน
นายคารมย์ สินนอก สำนักงานอธิการบดี นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ - karoms@kmutnb.ac.th, karom_2501@hotmail.com ข้อมูลการประเมิน
นางสาวจงรักษ์ สมใจ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม อาจารย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและบริการวิชาการ jongruck@hotmail.com ข้อมูลการประเมิน
นางจรรยา ทองดี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและกิจการทั่วไป jyt@kmutnb.ac.th ข้อมูลการประเมิน
นายจักรพันธ์ เงาทอง คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม อาจารย์ หัวหน้าภาควิชา chayed2003@hotmail.com ข้อมูลการประเมิน
นางจิตติมา สุวรัตน์ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ - jjw@kmutnb.ac.th ข้อมูลการประเมิน
นางจินตนา บุญสมบัติ สำนักหอสมุดกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ jtn@kmutnb.ac.th ข้อมูลการประเมิน
นางสาวจิราภรณ์ รื่นสัมฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาจารย์ - jiapornr@kmutnb.ac.th, jyojina@yahoo.com ข้อมูลการประเมิน
นางสาวฉัฏฐมณฑน์ วงศ์จำรัส คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ - pnw@kmutnb.ac.th ข้อมูลการประเมิน
นางสาวฉัตรชนก ตันจตุรงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ - sjc@kmutnb.ac.th ข้อมูลการประเมิน
นายชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รองศาสตราจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ cbt@kmutnb.ac.th ข้อมูลการประเมิน
นางสาวชนัดดา หาญชนะ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ - chc@kmutnb.ac.th ข้อมูลการประเมิน
นางสาวชนิกา ชื่นแสงจันทร์ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่วิจัย ชำนาญการ - chanigac@kmutnb.ac.th ข้อมูลการประเมิน
นางชลิตา สุวรรณ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม อาจารย์ - chalita.s@fitm.kmutnb.ac.th ข้อมูลการประเมิน
นางชวนีย์ พงศาพิชณ์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รองศาสตราจารย์ - e_pongsapitch@hotmail.com ข้อมูลการประเมิน
นางสาวชุลีวรรณ โชติวงษ์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ อาจารย์ - clw@kmutnb.ac.th ข้อมูลการประเมิน
นายชูชีพ เขียวอุบล คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม อาจารย์ - choogreen@gmail.com ข้อมูลการประเมิน
นางสาวชูศรี เลิศรัตน์เดชากุล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและกิจการพิเศษ chusri@kmutnb.ac.th ข้อมูลการประเมิน
นายฌานกล้า ลีระกุล คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบภายใน - ข้อมูลการประเมิน
นายฌานนท์ ปิ่นเสม คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม อาจารย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา pinchanon@hotmail.com ข้อมูลการประเมิน
นายฐปนพงศ์ นิวัตรอมรรักษ์ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ อาจารย์ - thapanapongp@kmutnb.ac.th, fdt-doc@hotmail.com ข้อมูลการประเมิน
นางสาวณมน จีรังสุวรรณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - namon9@hotmail.com ข้อมูลการประเมิน
นายณรงค์เดช พัฒนไพบูลย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ รองหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา jimmy.htl.pe@hotmail.com ข้อมูลการประเมิน
นางสาวณัฐฐศศิ ศรีสมบูรณ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ปฏิบัติงานบริหาร - chutima_ssb@hotmail.com ข้อมูลการประเมิน
นางสาวณัฐธยาน์ ชูสุข คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - nongyaoc@kmutnb.ac.th/neojung8@hotmail.com ข้อมูลการประเมิน
นายณัฐวี อุตกฤษฏ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หัวหน้าภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ nattareeu@kmutnb.ac.th ข้อมูลการประเมิน
นายถิราวุธ พงศ์ประยูร คณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ - tpongprayoon@yahoo.com ข้อมูลการประเมิน
นางสาวทัศนีย์ ตรีธาร สำนักงานอธิการบดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ผู้อำนวยการกองกลาง ttt@kmutnb.ac.th ข้อมูลการประเมิน
นางสาวทิพยา จินตโกวิท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา thippayac@kmutnb.ac.th ข้อมูลการประเมิน
นางทิพวรรณ เชียงพงศ์พันธุ์ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ - kai_tcp@hotmail.com ข้อมูลการประเมิน
นางทิพวรรณ รัตนวงศ์ สำนักงานอธิการบดี นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ ที่ปรึกษาสำนักงานอธิการบดีด้านวิชาการ tpr@kmutnb.ac.th ข้อมูลการประเมิน
นายเทวินทร์ จันทรศักดิ์ สำนักงานอธิการบดี นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา tewin@kmutnb.ac.th ข้อมูลการประเมิน
นายธงชัย ศิริประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - tosr@kmutnb.ac.th ข้อมูลการประเมิน
นางสาวธนพร ดีจงเจริญ สำนักงานอธิการบดี นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ หัวหน้างานธุรการ กองบริการการศึกษา dnp@kmutnb.ac.th ข้อมูลการประเมิน
นางสาวธิดาวรรณ ไพรวรรณ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ - praiwant@hotmail.com ข้อมูลการประเมิน
นายธิตินันธุ์ ชาญโกศล คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ อาจารย์ - kmutnb_tcs@hotmail.com ข้อมูลการประเมิน
นายธีรสิทธิ์ พิชญังกูร สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกร ชำนาญการ - puh@kmutnb.ac.th ข้อมูลการประเมิน
นายธีระ ภักดีวานิช สำนักงานอธิการบดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ ผู้อำนวยการกองแผนงาน tera@kmutnb.ac.th ข้อมูลการประเมิน
นายนพดล จันทรลักษณ์ สำนักงานอธิการบดี วิศวกร ชำนาญการ - paraddog@hotmail.com ข้อมูลการประเมิน
นางนันทนา เฉลยจรรยา สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ - ncy@kmutnb.ac.th ข้อมูลการประเมิน
Page  First Previous Next Last  of 3
Records 1 to 50 of 146

ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ +66 2 555-2000 ต่อ 1122
โทรสาร 0-2912-2021 email : qa@kmutnb.ac.th
สำนักงาน : ห้อง 608 ชั้น 6 อาคารอเนกประสงค์